Fysmed AS

Spesialisterklæringer

Utarbeidelse av spesialisterklæringer er et omfattende og tidkrevende arbeid. Til grunn for arbeidet ligger mandat for spesialisterklæringer utarbeidet av Røssegg-utvalget. Dette skisserer de spørsmål som erklæringen skal ta stilling til og hva som ligger til grunn for arbeidet.

Fastsettelse av medisinsk invaliditet baseres på invaliditetstabellene som er en integrert del av forskrift om ménerstatning ved yrkesskade. Denne trådte i kraft 01.05.97. Arbeidet med spesialisterklæringer baseres på medisinsk kunnskap som er allment akseptert innen biomedisinsk forståelse. Ved skader vil prinsippene innen læren om traumatologi anvendes. Dette er en grunnleggende medisinsk forståelse av hva som skjer biologisk med kroppsvev, som rammes av et traume.

neste>>
fysmedfagstabenerklæringerkontaktkartventetiderlinker